Javni poziv za davanje u zakup javne površine za postavljanje zabavnog parka (luna parka) za vrijeme održavanja 192. Samoborskog fašnika 2018.

   

Turistička zajednica grada Samobora kao organizator manifestacije 192. Samoborski fašnik, objavljuje Javni natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje zabavnog parka za vrijeme trajanja 192. Samoborskog fašnika.

podijeli sa ekipom
   

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov. br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12., 152/14.), članka 3. i 7. Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta za postavljanje pokretnih naprava, za uzgoj poljoprivrednih kultura i obavljanje djelatnosti (“Službene vijesti Grada Samobora” br. 3/98, 7/07, 6/08 i 8/09) te Zaključka Gradonačelnika KLASA: 022-05/17-01/39 i URBROJ: 238-11-04-02/2-17-19 od 25.10.2017. godine Turistička zajednica grada Samobora kao organizator manifestacije 192. Samoborski fašnik, objavljuje

 

Javni natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje zabavnog parka za vrijeme trajanja 192. Samoborskog fašnika

 

Turistička zajednica grada Samobora, u daljnjem tekstu Organizator manifestacije 192. Samoborski fašnik poziva sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da po Općim i posebnim uvjetima dostave ponudu za davanje u zakup javne površine za postavljanje sadržaja i organizacije zabavnog parka (luna-parka) za vrijeme održavanja 192. Samoborskog fašnika, od 02.02.2018. do 13.02.2018. godine na lokaciji parkirališta uz Kompareovu ulicu u Samoboru (asfaltna površina parkirališta) ukupne veličine 2500 m2 .


Cjelokupni tekst natječaja

Prilog 1

Prilog 2